WYDARZENIA

Warsztat

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Misja i cele

Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier (Stowarzyszenie ABK) jest  zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań ułatwiających studentom i absolwentom szkół wyższych start zawodowy poprzez wspieranie działania Akademickich Biur Karier. Do Stowarzyszenia mogą należeć obecni i byli pracownicy Akademickich Biur Karier, a także osoby, które swoją wiedzą lub doświadczeniem mogą znacząco przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia.


Do wiodących celów istnienia Stowarzyszenia należą:

 • promocja idei akademickich biur karier wśród partnerów rynku pracy i w środowisku akademickim;
 • integracja, tworzenie formuł organizacyjnych oraz standardów działania akademickich biur karier;
 • promocja aktywnych postaw studentów i absolwentów na rynku pracy;
 • upowszechnianie wiedzy i informacji o rynku pracy;
 • współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami realizującymi podobne cele.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • propagowanie wzorców osobowych i zachowań, jakie powinny charakteryzować postawę zawodową i moralną pracowników akademickich biur karier;
 • dzielenie się wiedzą na temat potrzeb zawodowych studentów i absolwentów z władzami uczelni, pracodawcami, mediami i innymi podmiotami zainteresowanymi aktywizacją zawodową studentów i absolwentów;
 • współpracę ze środowiskiem biznesowym w zakresie budowania relacji pomiędzy uczelniami a gospodarką;
 • organizowanie spotkań studentów, absolwentów i pracowników biur karier z pracownikami uczelni, pracodawcami, ekspertami z kraju i z zagranicy;
 • podnoszenie kwalifikacji kadry akademickich biur karier poprzez organizację szkoleń, spotkań, realizację projektów;
 • rozwijanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej członków Stowarzyszenia;
 •  wydawanie oświadczeń publicznych w sprawach ważnych dla środowiska akademickich biur karier;
 • przygotowywanie opinii i opracowań dla organów władzy państwowej i samorządowej odzwierciedlających stanowisko środowiska akademickich biur karier;
 • przygotowywanie projektów badawczych i udział w projektach mających na celu rozpoznawanie rynku pracy, stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników biur karier oraz pomoc studentom i absolwentom uczelni w przygotowywaniu się do startu zawodowego na rynku pracy;
 • organizację imprez mających na celu promocję studentów i absolwentów szkół wyższych na rynku pracy;
 •  wspieranie inicjatyw studenckich i absolwenckich związanych z aktywizacją zawodową;
 • doradztwo zawodowe i organizacyjne dla studentów, absolwentów i pracowników biur karier;
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje i praktyczne umiejętności studentów i absolwentów;
 • tworzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla osób poszukujących zatrudnienia;
 • przyznawanie stypendiów i nagród (regulowanych przez stosowne regulaminy);
 • wydawanie materiałów informacyjnych, także w formie elektronicznej;
 • organizowanie spotkań: seminariów, konferencji, targów, wydawanie oświadczeń i występowanie z wnioskami oraz projektami wspólnie z osobami prywatnymi, uczelniami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i z zagranicy.


DOKUMENTY

 

Newsletter