WYDARZENIA

CAREERDATE

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

Cykl Fachowo o pracy w biurze karier

Misja i cele

Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier (Stowarzyszenie ABK) jest  zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań ułatwiających studentom i absolwentom szkół wyższych start zawodowy poprzez wspieranie działania Akademickich Biur Karier. Do Stowarzyszenia mogą należeć obecni i byli pracownicy Akademickich Biur Karier, a także osoby, które swoją wiedzą lub doświadczeniem mogą znacząco przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia.


Do wiodących celów istnienia Stowarzyszenia należą:

 • promocja idei akademickich biur karier wśród partnerów rynku pracy i w środowisku akademickim;
 • integracja, tworzenie formuł organizacyjnych oraz standardów działania akademickich biur karier;
 • promocja aktywnych postaw studentów i absolwentów na rynku pracy;
 • promocja idei świadomego wyboru ścieżek kształcenia i ścieżek zawodowych wśród młodzieży, studentów, absolwentów i młodych naukowców;
 • upowszechnianie wiedzy i informacji o rynku pracy i zawodach, a także innowacyjności technologicznej i społecznej wpływających na rynek pracy;
 • promocja idei rozwoju pasji i zainteresowań oraz idei przedsiębiorczości i wolontariatu;
 • współpraca ze środowiskiem pracodawców ze wszystkich sektorów gospodarki w celu efektywnego przygotowania kandydatów do wejścia na rynek pracy;
 • współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami realizującymi podobne cele.
   

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • propagowanie kompetencji, wzorców osobowych i zachowań, jakie powinny charakteryzować postawę zawodową i moralną pracowników akademickich biur karier;
 • organizację szkoleń, warsztatów, spotkań i projektów podnoszących kwalifikacje kadry akademickich biur karier i uczelni, młodzieży, studentów i absolwentów, młodych naukowców i pracodawców, a także dorosłych, osób niepełnosprawnych, cudzoziemców, osób powracających na rynek pracy, dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz problemami uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • organizowanie wydarzeń będących płaszczyzną integracji, wsparcia, wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą na temat potrzeb zawodowych, problemów, dobrych praktyk w środowisku akademickich biur karier;
 • organizację kampanii promujących ideę akademickich biur karier w środowisku studentów i absolwentów, władz uczelni, pracodawców, mediów i innymi podmiotów;
 • wydawanie oświadczeń publicznych w sprawach ważnych dla środowiska akademickich biur karier;
 • przygotowywanie opinii i opracowań odzwierciedlających stanowisko środowiska akademickich biur karier;
 • prowadzenie badań społecznych;
 • organizowanie spotkań, wydarzeń, targów, seminariów, kongresów i konferencji dla środowisk: pracodawców, partnerów rynku pracy, studentów i absolwentów, młodych naukowców, uczelni i przedstawicieli biur karier, a także osób dorosłych, osób niepełnosprawnych, cudzoziemców, osób powracających na rynek pracy, dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz problemami uzależnień i przemocy w rodzinie
 • przygotowywanie projektów i udział w projektach mających na celu pomoc młodzieży, studentom i absolwentom uczelni oraz młodym naukowcom w efektywnym przygotowywaniu do startu zawodowego;
 • wspieranie inicjatyw studenckich i absolwenckich związanych z aktywizacją zawodową;
 • organizację doradztwa zawodowego dla młodzieży, studentów, absolwentów i młodych naukowców, dla osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy oraz osób dorosłych;
 • organizację doradztwa organizacyjnego dla uczelni w zakresie zakładania i prowadzenia biur karier;
 • tworzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla osób poszukujących zatrudnienia;
 • tworzenie projektów interdyscyplinarnych mających na celu promocję: zdrowego stylu życia, zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym oraz rozwoju pasji i zainteresowań;
 • organizację otwartych wydarzeń i tworzenie projektów interdyscyplinarnych mających na celu ochronę i promocję dziedzictwa narodowego i kulturowego m.in. w zakresie tradycyjnych i ginących zawodów;
 • przyznawanie stypendiów i nagród (regulowanych przez stosowne regulaminy);
 • wydawanie materiałów informacyjnych, także w formie elektronicznej;
 • wydawanie oświadczeń i występowanie z wnioskami oraz projektami wspólnie z osobami prywatnymi, uczelniami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i z zagranicy;
 • rozwijanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej członków Stowarzyszenia.


DOKUMENTY