WYDARZENIA

Warsztat

NASI PARTNERZY


INFORMACJE

VII Akademickie Targi Pracy Jobbing - Przymierz się do sukcesu

2013-01-26

Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier (SABK) we współpracy
z 20 biurami karier działającymi przy warszawskich uczelniach po raz siódmy organizuje Akademickie Targi Pracy JOBBING. Wydarzenie ma charakter otwarty. Odbędzie się 05 marca 2013 roku (wtorek) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Strona internetowa projektu: www.jobbing.org.pl


Siódmą edycję Akademickich Targów Pracy JOBBING współorganizuje 20 Akademickich Biur Karier z warszawskich uczelni reprezentujących zróżnicowane profile edukacyjne, m.in. techniczne, medyczne, humanistyczne, społeczne i biznesowe. Jak co roku, będą w nich uczestniczyć najbardziej znaczący na mazowieckim rynku pracodawcy, którzy są nastawieni na zatrudnianie studentów wyższych lat i absolwentów.


Wystawcy ATP JOBBING, poszukujący talentów do swoich firm, zaprezentują wysokiej jakości oferty praktyk studenckich oraz oferty pracy, często „w pakiecie” z programami menadżerskimi. Odwiedzający będą mogli wziąć udział również w warsztatach, a także porozmawiać z dyżurującymi specjalistami w zakresie zarządzania karierą zawodową.


Skala przedsięwzięcia od lat czyni Akademickie Targi Pracy JOBBING jednym z czołowych projektów międzyuczelnianych w Polsce wspierających studentów i absolwentów w znalezieniu praktyki lub pierwszej pracy. Targi przyczyniły się także znacząco do wzmocnienia pozycji warszawskich biur karier jako opiniotwórczego partnera dla instytucji rynku pracy, pracodawców i samych uczelni.


Jaka jest obecnie sytuacja absolwentów na rynku pracy?


Z ogólnopolskiego Raportu Głównego Urzędu Statystycznego (źródło: Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności – czerwiec 2012) wynika, że stopa bezrobocia wśród absolwentów różnego rodzaju szkół w omawianym kwartale wyniosła aż 30,9 %.


„Wprawdzie w omawianym kwartale wśród absolwentów szkół wyższych natężenie bezrobocia było najniższe – 21,3% (dla porównania – największe wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 51,3 %), jednak pamiętajmy, że bezrobocie w Polsce ma wciąż tendencję wzrostową (stopa bezrobocia w grudniu 2012 r. wzrosła do 13,4 proc. wobec 12,9 proc. w listopadzie), a prognozy gospodarcze na ten rok są pesymistyczne. Dlatego spodziewam się, że liczba absolwentów mających trudność w znalezieniu zatrudnienia tej wiosny wzrośnie” – mówi Sylwia Kociszewska, Kierownik Biura Karier w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.


A jak przedstawia się sytuacja na mazowieckim rynku pracy?


„Na koniec września 2012 r. na Mazowszu najliczniejszą grupę (29% ogółu bezrobotnych) stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Z raportów WUP wynika, że największe trudności z podjęciem zatrudnienia miały osoby bez stażu pracy (21,3%) i posiadające staż 1-5 lat (21,2%), a także te bez doświadczeń zawodowych (26,7%) i bez kwalifikacji zawodowych (32,6%). To wszystko czyni absolwentów szkół wyższych grupą narażoną na ryzyko bezrobocia, a także podgrzewa dyskusję na temat jakości polskiego szkolnictwa wyższego” – mówi Agata Zarzycka, Prezes SABK i Dyrektor Biura Karier Akademii Łazarskiego (źródło: Wstępna Informacja o rynku pracy w województwie mazowieckim, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie).


Co na to uczelnie?


Wiele Uczelni rzetelnie angażuje się w rewidowanie programów dydaktycznych we współpracy z pracodawcami, zwiększanie efektywności swoich Biur Karier oraz pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na działania mogące zwiększyć konkurencyjność ich absolwentów na rynku pracy.


„Uczelnie stawiają również na mobilizowanie studentów do aktywności w organizacjach studenckich, świadomego kształtowania swojego procesu studiowania oraz jak najwcześniejszego zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach praktyk studenckich i pracy czasowej. ATP JOBBING również są przykładem zaangażowania uczelni w pomoc młodym ludziom w budowanie swojej przyszłości zawodowej, za co w imieniu SABK serdecznie dziękujemy” – dodaje Jakub Sokolnicki, Kierownik Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i członek Zarządu SABK ”.


Uczelnie starają się także stworzyć swoim studentom klimat sprzyjający przedsiębiorczości i samorozwojowi, np.: poprzez organizację dodatkowych zajęć nie tylko poszerzających ich wiedzę specjalistyczną, ale umożliwiających rozwinięcie uniwersalnych kompetencji przydatnych w różnych środowiskach pracy i pozwalających efektywnie pełnić różne role zawodowe – utrzymać pierwszą pracę, jak i z sukcesem kontynuować wybraną ścieżkę kariery.

 

O jakich umiejętnościach mowa?


„Na początkowym etapie kariery atutami absolwentów mogą stać się umiejętności interpersonalne (np. umiejętność pracy w zespole, umiejętność współpracy z przełożonymi), osobiste (np. umiejętność pracy pod presją czasu, dążenie do rezultatu czy empatia) oraz intelektualne (np. umiejętność logicznego myślenia, kreatywność). Z raportu opracowanego przez SGH, Amerykańską Izbę Handlu oraz Ernst&Young w maju 2012 wynika, że to, czego pracodawcom najbardziej brakuje u absolwentów, to m.in. umiejętność określania i uzasadniania priorytetów, umiejętność organizacji pracy czy efektywna komunikacja. Wskazują także, że doceniliby u absolwentów więcej postawy pełnej zaangażowania, pokory i rzetelnej samooceny, a wiedza branżowa czy umiejętności przywódcze są na tym etapie mniej istotne.” – mówi Sylwia Kociszewska, Kierownik Biura Karier w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Współorganizatorzy Akademickich Targów Pracy JOBBING (kolejność alfabetyczna): Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Collegium Civitas, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

 

Wydarzenie wspierają również: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

 

« powrót

 

Newsletter